Informacje o projekcie

Projekt „Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat” jest realizowany wśród dzieci mieszkających na terenie miasta Lublina. Nowatorskie programy prowadzenia zajęć powinny w dużej mierze przyczynić się do poprawy sprawności, koordynacji ruchowej i zdrowia. Zajęcia te będą elementem wspierającym propagowanie zdrowia i nabywania właściwych dla wieku kompetencji społecznych.

Projekt ma na celu właściwą stymulację psychomotoryczną oraz  kształtowanie u dzieci postaw całożyciowej troski o własną cielesność. Postawione zadania projektowe zostały potraktowane jako działania dostępne dla wszystkich, ale równocześnie identyfikujące uczniów ujawniających określone zespoły szczególnych uzdolnień, które mogą być rozwijane w innych programach szkolenia (kluby sportowe). Każde z postawionych zadań spełnia standardy innowacyjności, spójności i wyzwań rozwojowych. Ujęte w projekcie formy aktywności ruchowej uwzględniają stopień zaawansowania i wieku

Projekt zakłada zorganizowanie minimum 1300 jednostek zajęć sportowych z różnych dyscyplin sportowych:

Zabawy i gry ruchowe wspomagające poszczególne dyscypliny sportowe oddziaływują wszechstronnie na dziecko, dotyczy to zarówno układu ruchowego dziecka jak też ma duże znaczenie emocjonalne. W projekcie założono monitorowanie i obserwację  podjętego działania(postawionych zadań)  z obszarów wychowawczych, koordynacji wzrokowo ruchowych i sprawności.

Boccia jest dyscypliną dla każdego, ale największą popularność zdobyła wśród osób z niepełnosprawnością. Boccia angażuje zarówno ciało, jak i umysł działając terapeutycznie. Jest doskonałym sposobem na integrację osób niepełnosprawnych fizycznie z osobami pełnosprawnymi. Boccia jest dyscypliną o wielu aspektach: jest to sport z elementami rywalizacji, narzędzie terapeutyczne, gra integracyjna idealna do podejmowania inicjatyw obywatelskich.

KIDS FITNESS  Poprzez postawione zadania projektowe, podjęto próbę zainteresowania dzieci na różnych poziomach kształcenia muzyczną formą doskonalenia koordynacji ciała i budowania wydolności organizmu. Program zajęć dobrany jest z myślą o dzieciach w każdym wieku, o różnych predyspozycjach motorycznych, umiejętności rytmiczne nie są priorytetem w tym przypadku. Program zajęć jest  dostosowany dla dziewczynek i chłopców w wieku ujętym w projekcie.

Kontakty z rodzicami – istotnym elementem tego projektu jest jak najszersze współdziałanie z rodzicami. Dostarczenie wiedzy na temat wieku rozwojowego, jego fizjologiczno – psychologicznego funkcjonowania, a także wskazanie rodzicom szczególnego obszaru kreowania nawyków aktywności ruchowej.

Realizacja zadań prowadzona będzie przez specjalistów z poszczególnych dziedzin kultury fizycznej. Wyzwanie jakim jest zaktywizowanie dzieci w różnych wymiarach sportowo rekreacyjnych powinno zrównoważyć obciążenia intelektualne z motorycznymi  w zależności od wieku uczestników.